KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla EDB Teknoloji tarafından hazırlanmıştır.  

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak EDB Teknoloji tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

VERİ SORUMLUSU’NUN;

Unvanı: EDB Teknoloji ve Kırtasiye Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.

İnternet Adresi :  https://edbteknoloji.com

Telefon Numarası: +90 533 766 5585

E-Posta Adresi :  destek@edbteknoloji.com

KEP Adresi : 

Adresi : Mehmet Akif Mah. Cemre Sk. Kaçkar Evleri B Blok br/ No:47 İç Kapı No:9 Ümraniye/İSTANBUL

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

EDB Teknoloji ile paylaşmış olduğunuz veya paylaşacağınız adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, ve plaka bilginize ait kişisel verileriniz; EDB Teknoloji ofislerine yapılan ziyaret kayıtlarının tutulması, EDB Teknoloji ofislerinin güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak kullanmaktadır.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, EDB Teknoloji tarafından işbu aydınlatma metninde bahsedilen amaçlarla sınırlı olarak üzere; EDB Teknoloji olarak TC kimlik numarası, Ad Soyad ve plaka bilgisine dair kişisel verileriniz EDB Teknoloji Danışma tarafından ziyaretçi kayıtlarının tutulması hukuki sebebiyle Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla  meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak kimlik beyanı kanalıyla otomatik olmayan yollarla; işlenmesi akabinde üç ay süreyle saklanıp sonrasında imha edilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz; güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde sadece şirket içi ilgili departmanın değerlendirmesine sunmak ve pozisyona uygunluğunu teyit etmek amacıyla Şirket içerisinde aktarılabilecektir. Aynı zamanda çalışan adayının istihdamıyla ilgili uygun pozisyonun değerlendirilmesi amacıyla grup şirketlerine aday özgeçmişleri yönlendirilebilmektedir.

 1. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişiler Kanun’un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde iletebilir. Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda ; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

"İyi Marka İyi Ürün"

© 2024 EDB TEKNOLOJİ